Øster Hornum Portalen

 

Katbakken og stadion

tilbage til kortet

KatbakkeKatbakken er den eneste af de gamle bakker, der har beholdt sit oprindelige navn. Skrøner om at den har fået sit navn efter at forbrydere skulle have fået deres straf her med den nihalede kat er nok kun - en skrøne. Forbrydere blev straffet på Galgebakken, det man nu benævner Fyrrebakken. Dommene blev frem til 1688 afsagt ved Tinghøj udenfor byen.

Katbakken blev i 1870'erne beplantet med skov af blandt andre pastor Wøldike, som jo også beplantede præstegårdshaven med et utal af æbletræer, som han selv fremavlede. I 1943 blev området skænket til idrætsforeningen og renoveret. I foreningens protokol kan man læse: "Vest for idrætsanlægget ligger den smukke skovklædte bakke, der til daglig kaldes Katbakken. Denne bakke ejes af præstegården, men brugsretten blev velvillighed fra menighedsrådets side overladt til idrætsanlægget ved præstegårdens udstykning. På Katbakken, som smukt falder sammen med sportspladsen, er der af idrætsanlægget anlagt et smukt anlæg efter udkast af havebrugskonsulent Bødker, Skalborg.

Anlægget på bakken fik sin officielle indvielse ved idrætsugens indledning søndag den 27. juni 1943. Der blev talt af menighedsrådets formand Søren Thrysøe, der på menighedsrådets vegne overlod bakken til idrætsanlægget og tolkede derefter i smukke ord de tanker, der var grundlaget for overdragelsen. Derefter holdt pastor Kiilerich, Øster Hornum, indvielsestalen, hvori han stærkt betonede håbet og ønsket om, at der må blive værnet om bakken, og at de ord der kom til at lyde derfra, må give idrætsfolkene den ballast, som giver en sund sjæl i et sundt legeme, og erklærede derefter anlægget for åbent.

I forbindelse med indvielsen var der sang af Godthåb sangforenings firestemmige kor, som sang smukt under ledelse af lærer Larsen, Svenstrup Vesterskole. Bager Andersen tog derefter på idrætsanlæggets vegne imod Katbakken, og lovede at der skulle bliver værnet om denne plet.

Over 600 mennesker overværede indvielsen. Til slut takkede bager Andersen talerne og sangkoret for deres medvirken ved indvielsen af Katbakken."


Stadion luftI 1939/40 anlagdes stadion nedenfor bakken i et sumpet område, som blev drænet og fyldt op med jord. Arbejdet foregik med håndkraft af byens ungdom. Anlægget omfattede i første omgang fodboldbanen. I 1954 blev området ovenfor forboldbanen planeret og håndboldbanen anlagt. Der blev i tilknytning til banerne, ligeledes i 1954, bygget et topmoderne klubhus. Begge projekter blev i vid udstrækning udført ved lokal frivillig arbejdskraft. Klubhuset er siden blevet en del af FDF-huset.

Siden er der ved Katbakken kommet Hallen og senest er Friluftscenter Katbakken blevet indviet med bl. a. shelters, multibane, atletikfaciliteter, sandbane og forhindringsbane. I efteråret 2006 etableredes en Natur-Teknik-hytte, en Teen-ager-hytte og en planetsti med udgangspunkt ved Amfiteatret.

Der kan læses mere om stadion, Katbakken og ØHI i jubilæumshæftet, der blev udarbejdet i forbindelse med ØHI's 75 års jubilæum i 2006. Hæftet kan fås gratis ved henvendelse på Lokalhistorisk Arkiv, Birkehøjvej 8.